Етична політика збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» базується на етичних нормах, які є загальноприйнятими у науковій спільноті України та світу. Зокрема, у цьому аспекті редакційна колегія керується рекомендаціями Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), нормативними документами та вітчизняним і зарубіжним досвідом.

Для того, щоб стаття була прийнята до друку у збірнику наукових праць «Педагогічний дискурс», вона повинна бути оригінальною (раніше ніде не опублікованою) теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії педагогіки, дидактики, історії педагогіки, школознавства, методики навчання, виховання, розвитку, професійної орієнтації учнів та студентів в закладах освіти та позашкільних установах, порівняльної педагогіки, соціальної педагогіки, педагогіки післядипломної освіти, ступеневої освіти, управління навчальними закладами тощо. Стаття повинна розкривати певну проблему в тій галузі, якій присвячена робота, та мати наукову новизну і цінність (теоретичну і (або) практичну).

Як виняток, якщо автор має намір подати на розгляд редакційної колегії раніше опубліковані матеріали, він повинен представити попередню публікацію та обґрунтувати доцільність публікації нової статті (повинна мати не менше 50% нового матеріалу), зазначивши, які саме доповнення, зміни були внесені у порівнянні із попереднім варіантом статті.

Всі авторські матеріали є об’єктом проведення незалежної та закритої експертизи без розголошення контактної інформації про рецензентів авторам матеріалів. Процедура рецензування для статей є обов’язковою: зовнішнє (на етапі подання статті до розгляду редакційною колегією) та внутрішнє (double blind – подвійне сліпе рецензування, коли рецензент не знає автора, а автор – рецензента) – на етапі розгляду статті редакційною колегією. Зовнішня рецензія пишеться у довільній формі, підписується доктором наук, який є компетентним фахівцем у галузі педагогіки, з якої подано статтю до друку, і в якій повинно бути відображене судження рецензента про науковість статті, її оригінальність, наявність наукових результатів та можливість публікації у збірнику. Внутрішня рецензія складається одним із членів редколегії, якого призначає головний редактор, та оформляється за Формою для рецензента.

Усі статті, які надходять до редакційної колегії збірника наукових праць «Педагогічний дискурс», перевіряються комп’ютерними програмами на виявлення академічного плагіату. Статті, які мають ознаки плагіату, компілятивного характеру відхиляються.

Автор статті для публікації у збірнику наукових праць «Педагогічний дискурс» повинен подати заповнену форму Авторської угоди на публікацію матеріалів. Якщо редакційна колегія приймає рішення про відхилення статті, то вищезазначена угода анулюється із втратою юридичної сили.

При розміщенні матеріалів у збірнику наукових праць «Педагогічний дискурс» автор передає у безкоштовне та неексклюзивне використання редакцією матеріалів із збереженням тільки авторських прав на рукопис без обмеження терміну такої передачі.

Фактом розміщення матеріалів у збірнику наукових праць «Педагогічний дискурс» автор дозволяє редакції збірника розміщати матеріали у мережі Інтернет та надає право доступу до цих матеріалів користувачам незалежно від їх місця проживання.

Редакція збірника залишає за собою право на розповсюдження у електронній або паперовій формах збірник наукових праць «Педагогічний дискурс» та/або іншої інформації, підготовленою редакцією, або сторонніми редакціями, що діють від імені редакції, цілком або лише окремих статей або їх фрагментів, що вже опубліковані без повідомлення про ці дії авторів статей із збереженням їх авторських прав відповідно до законів України «Про інформацію» (редакція від 10.08.2012 р.) та «Про науково-технічну інформацію» (редакція від 09.05.2011 р.).

Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» (редакція від 05.12.2012) за автором зберігаються всі немайнові права на твір із забезпеченням вказування авторства твору. Редакція збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» згідно статті 22 Закону України «Про авторське право і суміжні права» виконує передачу примірника твору бібліотекам та архівам України та інших країн, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за умов використання отриманих матеріалів від редакції у освітній діяльності із збереженням авторства. Передача матеріалів виконується із забезпеченням принципів відкритого та безкоштовного доступу до переданих матеріалів (open access).

Прийняті статті після друку збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» розміщуються у мережі Інтернет:

на сайті Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського;

на сайті Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

– на офіційному веб-сайті збірника наукових праць «Педагогічний дискурс».