У «Педагогічному дискурсі» публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії педагогіки, дидактики, історії педагогіки, школознавства, методики навчання, виховання, розвитку, професійної орієнтації учнів та студентів в закладах освіти та позашкільних установах, порівняльної педагогіки, соціальної педагогіки, педагогіки післядипломної освіти, ступеневої освіти, управління навчальними закладами тощо. Стаття повинна розкривати певну проблему в тій галузі, якій присвячена робота, та мати наукову новизну і цінність (теоретичну і (або) практичну).

Вимоги до статей:

При написанні та оформленні статей необхідно керуватись такими вимогами (приклад оформлення статті див. у рубриці сайту «Приклад оформлення статті»):

1. До друку приймаються статті, які відповідають тематиці збірника, що відображається у поставленому зверху зліва УДК.

2. Статті повинні бути написані українською (англійською, польською, російською) мовою в науковому стилі і не містити граматичних помилок (стаття має бути вичитаною і завіреною філологом).

3. Структура статті повинна мати такі елементи (відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. №7-05/1, пункт 3 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1. – С.2)) [додаток 1]:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її звʼязок з важливими науковими та практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розвʼязання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з описаного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Стаття повинна містити список використаних джерел та літератури, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (див. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел… (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30)); анотації і ключові слова (українською мовою після заголовка статті – 100-150 слів і англійською мовою після анотації і ключових слів українською мовою – 250-300 слів) (слова-маркери до анотацій див. у додатку 3). Анотація англійською мовою завіряється підписом філолога.

4. Автор статті несе відповідальність за правильність та достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них, що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, відредаговано, дата, підпис.

5. Рукопис статті подається на компакт-диску, що містить матеріали, набрані у вигляді документа MS Word 2003 (але не пізніших версій цієї програми). До диску додається підписаний автором роздрукований варіант рукопису. Текст на диску повинен бути ідентичним роздрукованому. Матеріали пересилаються у конверті формату А4.

6. Параметри документа: формат листка – А4 (орієнтація книжкова), поля – верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см, шрифт – Times New Roman, Cyr, розмір 14, звичайного стилю, без переносів та табуляцій, інтервали – міжрядковий – півтора, відступ першого рядка – 1,25 см, вирівнювання абзаців – за шириною.

7. Увесь текст повинен бути набраний шрифтом одного типу і розміру в одну колонку. Не допускається використання вставок та гіперпосилань. Можна виділяти символи (фрагменти тексту) курсивом та (або) напівжирним шрифтом. Бажано уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. При наборі тексту необхідно дотримуватись правил компʼютерного набору тексту, зокрема, необхідно використовувати кутові («») (французькі) лапки, круглі дужки (), розрізняти символи тире (–) і дефіса (-) (тире відокремлюється з обох боків пробілами та є більшим за довжиною від дефіса). Нумерація сторінок не проставляється (нумеруються сторінки олівцем на звороті роздрукованого примірника рукопису).

8. Ілюстрації (рисунки, таблиці, формули, графіки, схеми) друкуються шрифтом 10pt, розміщуються по центру, складові їх частини групуються в один об’єкт. Підписи до них та посилання на них в тексті є обов’язковими. Загальна кількість ілюстрацій не повинна перевищувати десяти (всі вони входять до загального обсягу статті).

9. Бібліографія до статті повинна включати мінімум 5 літературних джерел, оформлених у встановленому порядку з обов’язковим зазначенням кількості сторінок. У посиланні на використанні джерела та літературу зазначається їх порядковий номер у списку літератури та сторінка, які проставляються у квадратних дужках (наприклад: [4, с.32]). Якщо автор використовує посилання на декілька літературних джерел, то це зазначається так: [4; 32]. Бібліографія складається в алфавітному порядку або за порядком посилання в тексті. Статті без бібліографії редакційною колегією розглядатися не будуть. Обов’язково в кінці статті подається транслітерація списку використаних джерел (правила транслітерації див. у додатку 4). Транслітерований список літератури є повним аналогом списку літератури та виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею. Посилання на англомовні джерела літератури не транслітеруються.

10. Обсяг статті повинен бути в межах 9–15 сторінок, набраних і оформлених відповідно до п.п.6-9.

11. Матеріали розташовуються у такій послідовності:

1) індекс УДК;

2) ініціали та прізвище автора(ів) (українською та англійською мовами);

3) науковий ступінь, вчене звання, посада (українською та англійською мовами);

4) місце роботи: назва країни, назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи) (українською та англійською мовами);

5) назва статті українською та англійською мовами (друкується малими літерами з першої великої);

6) анотації до статті та ключові слова українською та англійською мовами;

7) текст статті (з дотриманням усіх наведених вище вимог);

8) список використаних джерел та літератури, транслітерований список (references);

9) місце для запису дати надходження тексту рукопису до редколегії – «__»________201_р.

Статті, оформлені з порушенням наведених вище вимог, прийматися до розгляду не будуть. Диски та роздруковані примірники статей авторам не повертаються. 

До редколегії збірника надсилаються такі матеріали:

1) стаття у відповідності до наведених вище вимог;

2) завірений витяг із засідання кафедри навчального закладу чи лабораторії науково-дослідної установи про рекомендацію статті до друку (для аспірантів, (здобувачів));

3) рецензія на статтю, підготовлена і підписана доктором наук, та завірена в установленому порядку;

4) на окремому аркуші відомості про автора(ів) за поданою нижче формою [додаток 2];

5) авторську угоду на публікацію;

6) чистий конверт з маркою для листування з редколегією.

Усі матеріали необхідно надсилати на адресу редколегії:

29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, науковий відділ.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел.: (0382) 79-59-45

Контактні особи: Галус Олександр Марʼянович, Крищук Богдан Степанович (067-914-74-98).

 

Додаток 1

Про підвищення вимог до фахових видань,

внесених до переліків ВАК України

(З постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1)

Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови Президії ВАК України від 10.02.1999 р. № 1-02/3 «Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію». Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22.05.1997 р. № 1б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У звʼязку з цим Президія Вищої атестаційної комісії України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.

3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобовʼязати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її звʼязок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розвʼязання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

4. Спеціалізованим ученим радам при прийманні до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. 3 даної постанови.

5. Встановити обовʼязковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу.

6. Зобовʼязати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку фахових видань.

  Додаток 2

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА(ІВ)

Прізвище_______________________________________________________

Імʼя, по батькові_________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання____________________________________

Місце роботи (повна назва)________________________________________

Посада_________________________________________________________

Навчальний заклад, в якому навчається (для аспірантів (здобувачів))_____

Домашня адреса_________________________________________________

Контактні телефони______________________________________________

Назва статті_____________________________________________________

Дата___________________________________________________________

Підпис_________________________________________________________

 

 Додаток 3

СЛОВА-МАРКЕРИ ДО АНОТАЦІЙ

Акцентовано (увагу на)

Запропоновано заходи щодо…

Апробовано підхід

Зафіксовано

Аргументовано, що

Здійснено

Безпосередньо у Полтаві

Знайдено

Введено в науковий обіг

Зосереджено увагу

Вдосконалено

Зроблено висновок

Виведено формулу

Зʼясовано

Вивчено вплив

Модифіковано

Виділено операції

На базі

Визначено методику, перспективи, шляхи, складові, умови, орієнтацію…

На конкретних прикладах

На основі узагальнення

Викладено заходи, аспекти, авторську інтерпретацію, схему, методику…

На підставі теоретико-емпіричних досліджень проаналізовано

Виконано порівняльний аналіз,

Наведено

Використано документи, акти…

Надано оцінку

Вирішено проблему

Обговорено необхідність, неможливість, принципи роботи

Висвітлено питання, проблеми, досвід, роль...

Обрано метод

Обраховано вартість

Висновки дослідження про склад,…можна використовувати у курсах…

Обумовлено

Представлено

Продемонстровано

Висунуто пропозиції

Прослідковано

Виходячи з цього,

Простежено проблеми, методи…

Виявлено чинники

Реалізовано методику

Відмічено

Рекомендовано

Віднайдено матеріали

Оцінено

Відображено

Розглянуто особливості, підходи…

Впродовж

Розкрито зміст, суть, поняття…

Враховано

Розроблено

Встановлено можливість, критерії…

Синтезовано

Доведено високу ефективність…

Систематизовано

Дозволено

Створено

Досліджено вплив, властивості

Сформовано

Досягнуто

У ході експерименту обґрунтовано

За результатами спостережень

Установлено тенденції

Задокументовано

Уточнено сутність поняття

Залежно

 

 

 Додаток 4

Правила транслітерації списку використаних джерел

(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для джерел українською мовою) та ГОСТу 7.79-2000 (ISO 9-95) (для джерел російською мовою))

Український/

російський алфавіт

Транслітерація російського алфавіту латиницею

(ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9-95))

Транслітерація українського алфавіту латиницею (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55)

На початку слова

В інших позиціях

А

a

a

Б

b

b

В

v

v

Г

g

h

Ґ

g

Д

d

d

Е

e

e

Ё

yo

Є

ye

ie

Ж

zh

zh

З

z

z

И

i

y

І

i

Ї

yi

i

Й

j

y

i

К

k

k

Л

l

l

М

m

m

Н

n

n

О

o

o

П

p

p

Р

r

r

С

s

s

Т

t

t

У

u

u

Ф

f

f

Х

x

kh

Ц

cz, с

ts

Ч

ch

ch

Ш

sh

sh

Щ

shh

shch

Ъ

``

Ы

y`

Ь

`

Э

e`

Ю

yu

yu

iu

Я

ya

ya

ia

 

При транслітерації російського алфавіту латиницею Ц передається латинською С, або буквосполученням CZ. Рекомендується вживати С перед буквами I,  E,  Y,  J, а в інших випадках – CZ.

При транслітерації українського алфавіту латиницею:

1. Буквосполучення «зг» відтворюється латиницею як «zgh» (наприклад, Розгон – Rozghon, Згарок – Zgharok) на відміну від «zh», яке є аналогом української літери «ж».

2. Мʼякий знак та апостроф латиницею не відтворюються.

3. Транслітерація прізвищ та імен осіб, а також географічних назв виконується за допомогою відтворення кожної літери латиницею.

 

Приклади транслітерації (references):

Лисенко Н. В. Етнокультурна компетентність сучасного педагога: психолого-педагогічний аспект / Н. В. Лисенко // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2007. – Вип. 2.  – С. 100–106.

Lysenko N. V. Etnokulturna  kompetentnist suchasnoho pedahoha: psykholoho-pedahohichnyi aspekt (The Ethnocultural Competence of the Modern Pedagogue: Psycho-Pedagogical Aspect), Pedahohichnyi dyskurs, 2007, Vol. 2, pp. 100–106. [in Ukrainian]

Бенера В. Є. Самостійна робота студентів у вищій школі України: історичні трансформації (друга половина ХІХ – кінець ХХ ст.) / В. Є. Бенера. – Рівне : ПП ДМ, 2011. – 640 с.

Benera V. Ye. Samostiyna robota studentiv u vyshchyi shkoli Ukrainy: istorychni transformatsii (druha polovyna XIX – kinets XX st.) (Students independent work in higher education of Ukraine: historical transformation (second half XIX – the end of the twentieth century)), Rivne, 2011, 640 p. [in Ukrainian]

 

Volume – порядковий номер журналу (збірника), Issue – номер видання, Part – номер тому.

 

Онлайн транслітератор 

http://translit.kh.ua/?passport